Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
16 december 2014

Bör Myndigheten för yrkeshögskolan ansvara för officiell statistik?

Statskontoret har undersökt om delar av den statistik som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för bör bli officiell och om myndigheten bör göras till statistikansvarig myndighet.

Statskontoret konstaterar att det inte finns några tydliga kriterier för vilken statistik som bör vara officiell. Det finns dock ett antal faktorer som bör tas med i bedömningen: statistikens betydelse för att beskriva samhällsutvecklingen, om den publiceras regelbundet samt dess stabilitet över tid.

Statskontorets slutsats är att Myndigheten för yrkeshögskolan har förutsättningar för att bli statistikansvarig myndighet, om ett antal utvecklingsåtgärder genomförs. Bland annat bör statistikens tillgänglighet för användarna utvecklas. Däremot ser Statskontoret inga starka skäl för att statistiken ska ingå i systemet för den officiella statistiken.