Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 april 2016

De flesta papperslösa som söker vård får vård

Sedan den 1 juli 2013 ska papperslösa erbjudas subventionerad vård. De flesta papperslösa som söker vård får den vård de har rätt till. Under 2015 gjorde papperslösa 30 000 besök i hälso- och sjukvården och tandvården. Det är en betydande ökning jämfört med 2014. Detta visar Statskontorets uppföljning av lagen om vård till papperslösa. Den största risken för att papperslösa inte får den vård de har rätt till är bristande kunskaper om lagen bland vårdpersonalen.

Fortfarande okunskap om lagen inom vården

Kunskapen om lagen behöver förbättras i hela vårdkedjan, från personal i receptionen till sjuksköterskor och läkare. Sju av tio läkare uppger att de har hört talas om lagen, men inte känner till den så väl. Det behövs framför allt ökad kunskap om vilka som omfattas av lagen, vad som avses med begreppet vård som inte kan anstå och vilka rutiner som gäller vid förskrivning av läkemedel. Där kan både landstingen och staten göra mer. 

Lagen om vård till papperslösa fungerar i huvudsak väl, men landstingen behöver förbättra personalens kunskaper om vad lagen innebär, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson. 

Utsatta EU-medborgare får inte vård på lika villkor

Det är oklart i dag vad som krävs för att utsatta EU-medborgare ska erbjudas vård som papperslösa. Landstingen tillämpar lagen på olika sätt för dessa personer. Vissa får vård till självkostnadspris medan andra behöver betala en avgift på 50 kronor för ett läkar- eller tandläkarbesök. Statskontoret föreslår att regeringen tar initiativ till att tydliggöra när EU-medborgare ska betraktas som papperslösa. 

Statens bidrag till landstingen täcker kostnaderna

Kostnaderna för vården har ökat sedan lagen infördes. Mellan 2014 och 2015 ökade landstingens kostnader från 100 till 150 miljoner kronor. Det är hälften av det statsbidrag på 300 miljoner kronor som landstingen får varje år som kompensation för sitt ökade ansvar. Statskontoret bedömer att kostnaderna kommer att fortsätta öka de närmaste åren, framför allt i storstadsområdena.


Fakta: Vad innebär lagen?

Enligt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, är landstingen skyldiga att erbjuda papperslösa personer över 18 år hälso- och sjukvård och tandvård som inte kan anstå. Kostnaderna för denna vård, samt läkemedel som förskrivs i samband med vården, är subventionerade av landstingen. Papperslösa barn under 18 år ska erbjudas vård på motsvarande villkor som gäller för bosatta barn.