Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
31 oktober 2017

Delat ansvar för fastighetsbildning

Statskontoret har utvärderat hur organiseringen av fastighetsbildningen fungerar utifrån regeringens krav på en enhetlig, rättssäker och effektiv verksamhet. Statskontoret har också utrett vilka åtgärder som Lantmäteriet har genomfört för att förkorta sina handläggningstider.

Det statliga Lantmäteriet och 39 kommunala lantmäterimyndigheter har ett delat ansvar för fastighetsbildningen. Det innebär att de inom olika geografiska områden utför lantmäteri­­förrättningar genom att till exempel stycka av eller föra över mark mellan fastigheter. 

Organiseringen av fastighetsbildningen medför att de samlade personalresurserna inte utnyttjas effektivt. Den medför också att fastighetsägare inte behandlas på ett likvärdigt sätt när det gäller det pris de betalar för förrättningen. Men i organisationen finns goda förutsättningar för en enhetlig rättstillämpning.

Lantmäteriets åtgärder för att förkorta handläggningstiderna har ännu inte gett någon effekt. Åtgärderna har varit nödvändiga för att hantera bristen på personal och relevanta för att behandla fastighetsägare mer lika, men har inte varit tillräckligt kraftfullt inriktade på en snabbare handläggning. Myndigheten har också har haft utmaningar i styrningen av åtgärderna.