Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 juni 2018

Delat tillsynsansvar enligt konsumentkreditlagen – för- och nackdelar

Statskontoret har utvärderat Finansinspektionens och Konsumentverkets delade tillsynsansvar enligt konsumentkreditlagen (2010:1846). I uppdraget har ingått att undersöka hur myndigheterna arbetar med sina respektive delar av tillsynsansvaret, redogöra för respektive myndighets aktiviteter på området samt bedöma för- och nackdelar med det delade tillsynsansvaret inklusive om det medför hinder för en effektiv tillsyn. Vi har i analysen fokuserat på tillsynen av konsumentkreditinstituten.

Statskontoret bedömer att det finns vissa fördelar med att myndigheterna delar på tillsynsansvaret. Det skapar förutsättningar för en oberoende och anpassad tillsyn och kan ge ett mer omfattande tillsynsunderlag. Statskontoret har också identifierat vissa nackdelar med det delade tillsynsansvaret. Det saknas en gemensam praxis för kreditprövningen, olika tolkning av sekretessreglerna försvårar myndigheternas informationsdelning och rollfördelningen mellan myndigheterna är i viss mån otydlig.

Sammantaget bedömer Statskontoret att det delade tillsynsansvaret på vissa sätt utgör hinder för en effektiv tillsyn. Problemen med att utbyta information innebär att tillsynen riskerar att inte bli ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Att det saknas en gemensam praxis gällande kraven på kreditprövningen riskerar att påverka tillsynens enhetlighet. Slutligen innebär myndigheternas olika roller och krav att tillsynen i viss utsträckning uppfattas som otydlig för aktörerna.