Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
21 september 2015

Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund

Kostnadsutjämningen för kommuner i det kommunalekonomiska utjämningssystemet består av tio olika delmodeller för olika verksamheter. Statskontoret har på regeringens uppdrag undersökt om distriktsindelningen som kommer att införas i folkbokföringen 2016 bör utgöra indelningsgrund i delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Distrikt uppfyller de krav Statskontoret har ställt upp på indelningsgrunden vad gäller precision, dataförsörjning och enkelhet. Statskontoret föreslår därför att distrikt ska införas som indelningsgrund.

Syftet med kostnadsutjämningen är att utjämna för strukturella kostnads- och behovsskillnader mellan kommuner och mellan landsting. Delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund ska utjämna för de merkostnader i framför allt förskola och skola som kan följa av att en kommun har stadsdelar med relativt många barn och elever med utländsk bakgrund. Nuvarande indelningsgrund är församling. Uppgifter om befolkningen är från 2009 och uppdateras inte.

Förslaget innebär att den ekonomiska omfördelningen ökar. En finfördelad indelningsgrund fångar upp andelen barn och ungdomar med en utländsk bakgrund med högre precision än en grövre indelningsgrund. Med den nuvarande indelningsgrunden, församling, omfördelas totalt cirka 556 miljoner kronor utjämningsåren 2015 och 2016 (bygger på befolkningsuppgifter från 2013 och 2014). Med distrikt ökar omfördelningen för 2015 och 2016 till cirka 630 miljoner kronor.

I uppdraget har också ingått att beräkna utfallet för enskilda kommuner. Det ekonomiska utfallet utjämningsåret 2016 förändras i ett intervall mellan minus 53 kronor per invånare till plus 145 kronor per invånare (median på minus 19 kronor per invånare).