Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
19 januari 2018

Den offentliga förvaltningens arbete med att tillgängliggöra offentlig information

Statskontoret har genomfört en samlad uppfölj­ning av den offentliga sektorns arbete med att tillgängliggöra handlingar för att andra ska kunna vidareutnyttja dem. Vår undersökning visar att arbetet på en övergripande nivå utvecklas långsamt.

Exempelvis saknar hälften av kommunerna och landstingen kunskap om relevant lagstiftning. Detsamma gäller för var tredje myndighet. Dessutom är engagemanget för arbetet lågt. Unge­fär 40 procent av myndigheterna och 60 procent av kommunerna och landstingen har inte genomfört någon särskild åtgärd för att göra sina information mer tillgänglig för vidareutnyttjande. De flesta offentliga aktörer publicerar endast en mindre del av sin offentliga digitala information på sin webbplats.

Det är framför allt tre typer av hinder som försvårar arbetet med att tillgängliggöra information enligt de offentliga aktörerna: resursbrist, att de saknar verksamhetssystem som gör det enkelt att tillgängliggöra informationen och svårigheter att identifiera den relevanta informationen. Ytterligare ett hinder är att endast få myndigheter, kommuner och landsting ser arbe­tet med att främja vidareutnyttjande som en del av sitt uppdrag. Därför prioriterar de ofta ned arbetet till förmån för det som aktörerna uppfattar som sin kärnverksamhet.

Uppföljningens utgångspunkter har varit lagen (2010:566 om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) och genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet).