Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
30 april 2019

En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet

Sju länsstyrelser utövar tillsyn över Sveriges cirka 230 kommunala överförmyndarmyndigheter. Dessa länsstyrelser ska även vägleda överförmyndarna i deras tillsyn av gode män och förvaltare. Statskontoret har utvärderat hur länsstyrelsernas samordning med varandra fungerar.


Statskontorets utvärdering visar att länsstyrelsernas samordning behöver förbättras för att deras tillsyn och tillsynsvägledning ska bli så effektiv och ändamålsenlig som möjligt. Statskontoret föreslår att regeringen ger en av de sju länsstyrelserna i uppdrag att vara samordningsmyndighet inom området. Samordningsmyndigheten bör bland annat få i uppdrag att utveckla länsstyrelsernas arbete och samverkan på området. Statskontoret föreslår också att myndigheten ska utfärda föreskrifter för överförmyndarnas tillsyn.