Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
20 december 2016

En förbättring av tillsynen inom djurens hälso- och sjukvård

Statskontoret har analyserat om det vid sidan av den tillsyn av djurhälsopersonal som i dag bedrivs av länsstyrelserna, även bör införas tillsyn av själva verksamheterna inom djurens hälso- och sjukvård.

Vår huvudslutsats är att verksamhetstillsyn bör införas inom djurens hälso- och sjukvård. En kombinerad individ- och verksamhetstillsyn skulle innebära att tillsynen moderniseras och anpassas till hur branschen har utvecklats och fungerar i dag.

Vi bedömer att resultatet av tillsynen kan få större genomslag om den även riktas mot verksamhetsledningen. Genom att införa verksamhetstillsyn kan länsstyrelserna använda den tillsynsform som är lämpligast vid varje enskilt tillfälle. Tillsynen över djurens hälso- och sjukvård kan därmed bli mer flexibel, situationsanpassad och resurseffektiv.