Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
14 september 2020

Översyn av modellen för fördelning av länsstyrelsernas förvaltningsanslag

Statskontoret har analyserat den modell som regeringen använder för att fördela förvaltningsanslaget mellan de 21 länsstyrelserna. Förvaltningsanslaget består av ett grundbelopp, riktande medel samt medel som fördelas genom sju parametrar med olika vikter. Regeringen har i uppdraget till oss angett ett antal krav som parametrarna ska uppfylla.

Statskontoret bedömer att två av de sju parametrarna uppfyller alla de krav som regeringen ställt i uppdraget. Vi bedömer också att grundbeloppet inte täcker de baskostnader hos länsstyrelserna som vi anser att det bör täcka samt att några av de riktade medlen överlappar varandra eller minst någon av parametrarna.

Statskontoret föreslår att några av parametrarna byts ut eller tas bort och att deras vikter förändras. Vi föreslår också att grundbeloppet höjs något samt att några riktade medel slås ihop eller avskaffas. Våra förslag innebär relativt små förändringar för de flesta länsstyrelser. De länsstyrelser som påverkas mest av förslagen får höjda eller sänkta förvaltningsanslag med mellan tre och fyra procent.