Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
13 maj 2015

Färre kvinnor i ledningen vid större myndigheter

Fördelningen mellan män och kvinnor i statliga myndigheters ledningsgrupper är relativt jämn. Andelen kvinnor varierar mellan verksamhetsområden. För de allra största myndigheterna är fördelningen mer ojämn. Det visar en unik sammanställning från Statskontoret.

Andelen kvinnor i ledningsgrupperna uppgick till 50 procent om alla myndigheter behandlas lika oavsett storlek (oviktat resultat). Motsvarande siffra med hänsyn tagen till myndigheternas olika storlek uppgår till 44,3 procent (viktat resultat). Ställs könsfördelningen i ledningsgrupperna i relation till hur många män respektive kvinnor som arbetar i myndigheterna är andelen kvinnor i ledningsgrupper lägre än deras andel av de anställda. Andelen kvinnor av medelantalet anställda uppgår till 51,1 procent. 

I tolv av de allra största myndigheterna* uppgår andelen kvinnor i ledningsgrupperna till 40,3 procent, det vill säga 4 procentenheter lägre än det viktade genomsnittet. Dessa tolv myndigheter svarar för fler årsarbetskrafter än vad alla övriga myndigheter svarar för tillsammans. Endast två av de tolv myndighetscheferna är kvinnor. 

Kvinnors representation i ledningsgrupper inom olika verksamhetsområden varierar stort, från 24,9 procent kvinnlig representation inom försvarsområdet till 52,9 procent inom området näringsliv, miljö, bostad och samhällsutveckling. 

Statskontorets sammanställning av könsfördelning i ledningsgrupper bygger på uppgifter från 215 myndigheter som avser läget i början av år 2014. 


* De myndigheter som ingår i denna sammanställning är: Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Statens institutionsstyrelse, Tullverket, och Åklagarmyndigheten.