Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 maj 2019

Färre praktikplatser i staten

De statliga myndigheterna tar emot färre praktikanter än tidigare, visar Statskontorets uppföljning. Det gäller såväl praktikanter som är arbetssökande nyanlända som arbetssökande personer med funktionsnedsättning. Målet om att ta emot i genomsnitt 1 000 praktikanter inom respektive grupp varje år har inte uppnåtts.

Över två tredjedelar av de myndigheter som omfattas av Statskontorets uppföljning har tagit emot någon praktikant. Samtidigt är det är några få myndigheter som står för majoriteten av antalet praktikplatser. Här kan särskilt Skogsstyrelsen, Trafikverket och Arbetsförmedlingen nämnas.

Totalt har cirka 2 700 nyanlända arbetssökande fått praktik i staten under perioden april 2016 till och med februari 2019, majoriteten av dem är män. Under samma period har ungefär 1 050 arbetssökande med funktionsnedsättning fått praktik, varav något fler är kvinnor än män.


Regeringsuppdrag om praktik i staten

Regeringen har gett i uppdrag åt myndigheterna gemensamt att under perioden 1 april 2016 till 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen. Myndigheterna ska i praktiksatsningen ta emot arbetssökande i målgrupperna nyanlända och personer med funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga. Statskontoret ska årligen redovisa till Regeringen hur arbetet med uppdraget fortskrider.