Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
16 januari 2018

Fler uppgifter för Regelrådet

Regelrådet granskar de konsekvensutredningar som görs i samband med utredningar, lagstiftning och annan regelgivning. Statskontoret har utrett om Regelrådet bör få en utökad rådgivande roll när EU-lagstiftning införlivas i svensk rätt. Vår analys visar att det inte finns förutsättningar för att ge Regelrådet en sådan roll. Däremot bör Regelrådet utöka sin granskning av de konsekvensanalyser som EU-kommissionen gör i samband med att den föreslår ny lagstiftning.

Statskontoret bedömer också att Regelrådet i fortsättningen bör granska om nya och ändrade regler är utformade med hänsyn tagen till den digitala utvecklingen.