Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
6 februari 2020

Folkbildningsinsatser för asylsökande och utrikes födda kvinnor är viktiga men begränsade

Statskontoret har utvärderat tre folkbildningsinsatser. Insatserna Svenska från dag ett och Vardagssvenska riktar sig till asylsökande, medan Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser (UMSI), vänder sig till utrikes födda kvinnor som varken deltar i utbildning eller arbetar. Det övergripande syftet med insatserna är att i större utsträckning etablera målgrupperna i arbets- och samhällslivet.

Utvärderingen visar att insatserna till de asylsökande når fyra av tio asylsökande samt att insatserna är ändamålsenliga och viktiga för målgruppen. Men statsbidraget svarar inte upp mot målgruppens efterfrågan och behov. Tiden i insatserna är också relativt kort vilket gör att resultaten blir begränsade.

Statskontoret bedömer att UMSI är ett viktigt bidrag till att bryta kvinnornas utanförskap. Men för att närma sig studier och arbete krävs det mer socialt och motiverande stöd, samt mer vägledande och matchande stöd, än som nu ryms inom insatsen. UMSI har också haft svårt att nå vissa delar av målgruppen.