Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 september 2015

Förbättrad vård och omsorg för sjuka äldre

Statskontorets utvärdering av regeringens satsning på de mest sjuka äldre visar att vården och omsorgen har förbättrats i vissa avseenden. Däremot är det lång väg kvar till en sammanhållen vård, där aktörerna inom vården och omsorgen samverkar med den äldre i centrum.

Mellan 2010 och 2014 har staten avsatt 3,8 miljarder kronor för att öka kvaliteten i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). För att få del av pengarna har det krävts att kommunerna och landstingen uppnår vissa resultat. 

Bättre läkemedelsbehandling för äldre, men fortsatt arbete krävs

Statskontorets utvärdering visar bland annat att läkemedelsbehandlingen för äldre har blivit mer träffsäker och det finns tecken på att satsningen har lett till färre trycksår och fall. Enligt personalen har det förändrade arbetssättet också medfört att dementa äldre blivit lugnare. Medel har bland annat gått till kvalitetsregister, där vård- och omsorgspersonalen registrerar åtgärder och förebyggande insatser. Detta har lett till ett mer systematiskt arbetssätt i vården och omsorgen. Utvärderingen visar dock att resultaten från kvalitetsregistren inte används överallt. 

Medlen har inte nyttjats på bästa sätt

För att nå en god vård och omsorg om äldre behöver olika aktörer inom den kommunala omsorgen, primärvården och sjukhusen samverka. Det finns dock inga tecken på att vården och omsorgen har blivit mer sammanhållen till följd av satsningen. Överenskommelsen har inte varit utformad på ett sådant sätt att det varit tydligt för kommunerna och landstingen vilka insatser som krävs för att nå målen.

Satsningen har lett till förbättringar i vården och omsorgen om äldre, men delar av de statliga medlen kunde ha använts mer effektivt. Det gäller till exempel ersättningen för bättre samverkan, som inte har lett till önskat resultat, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.