Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
14 december 2018

Försvarsmaktens ekonomiska planering behöver förbättras

De ekonomiska underlag som Försvarsmakten har lämnat till regeringen är inte tillräckligt användbara i regeringens styrning, planering och uppföljning. Underlagen ger en ofullständig bild av Försvarsmaktens ekonomiska behov och vilken verksamhet som myndigheten kan genomföra med de resurser som de får. Problemen och bristerna beror både på faktorer som Försvarsmakten råder över och på faktorer som regeringen ansvarar för. Det visar Statskontorets utredning om Försvarsmaktens interna ledning, styrning och uppföljning.

Resurserna används inte effektivt

Statskontoret konstaterar att Försvarsmaktens interna ledning, styrning och uppföljning inte är tillräcklig för att säkerställa att de använder sina resurser effektivt. Försvarsmakten har systematiskt överskattat sin operativa förmåga. Därmed har myndigheten urholkat sina möjligheter att planera effektivt och på lång sikt. Det har inneburit att Försvarsmakten inte har använt de tillgängliga resurserna effektivt, vilket försämrar Försvarsmaktens operativa förmåga. 

Problemen har lett till att Försvarsmakten har tvingats styra verksamheten reaktivt. Det innebär att de har fått lägga mycket tid och resurser på att återkommande planera om, flytta fram, reducera och prioritera ner planerad verksamhet i stället för att planera för en verksamhet som blir av och kan realiseras. Det har gjort det svårt för Försvarsmakten och regeringen att fatta väl underbyggda beslut för att utveckla den operativa förmågan. 

Regeringens styrning bidrar till problemen

Statskontoret bedömer också att regeringens styrning har bidragit till att Försvarsmakten har tagit större risker än vad som borde vara nödvändigt. Bland annat har regeringens och riksdagens beslut om olika insatser och investeringar inte varit fullt ut finansierade. Regeringens detaljerade styrning av myndigheten har också begränsat Försvarsmaktens möjligheter att själva fördela resurser och bedriva en effektiv verksamhet. Detta har försvårat för Försvarsmakten att planera och genomföra verksamheten utifrån bästa operativa förmåga. 

Det räcker inte att Försvarsmakten förändrar sin interna styrning och uppföljning utan det krävs ett sammanhållet förändringsarbete av både regeringen, Försvarsmakten och Försvarets materielverk för att komma till rätta med problemen och bristerna. Det är viktigt att regeringen och myndigheterna ser detta som ett gemensamt ansvar. Det behövs förändringar i flera delar av systemet för att Försvarsmakten ska få förbättrade förutsättningar för en väl fungerande intern ledning, styrning och uppföljning, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren. 

Försvarsmaktens budgetunderlag har blivit mer ändamålsenliga över tid och myndighetens interna ledning, styrning och uppföljning har också utvecklats. Men Statskontoret anser att arbetet måste fortsätta för att de ekonomiska underlagen ska bli tillräckligt användbara för regeringen. I rapporten lämnar Statskontoret därför ett antal konkreta förslag till Försvarsmakten och regeringen för att komma till rätta med problemen.