Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
11 februari 2016

Förvaltningspolitisk forskning i praktiken

I skriften "Forskning i praktiken – om praktikrelevant forskning och praktiknära forskningsmiljöer" studerar vi förvaltningspolitisk forskning som har relevans för den offentliga verksamheten. Genom studien vill vi bidra med lärdomar från den förvaltningspolitiska forskningen och också visa på hur sådan forskning kan främjas och nyttiggöras.

Studien består av två delar. I den första delen beskriver och analyserar vi forskning med inriktning mot tillit och kontroll. Vi presenterar också översiktligt en modell för en tillitsbaserad styrning som även tar hänsyn till att ledningarna måste kunna styra och kontrollera verksamheterna. 

I den andra delen analyserar vi relationen mellan forskning och praktik och framhåller särskilt vikten av att det finns mötesplatser mellan forskare och praktiker för att kunskap ska kunna förmedlas.