Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
3 maj 2019

Från filmavtal till statlig filmpolitik. En analys av verksamheten vid Svenska Filminstitutet

Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat hur Filminstitutet har anpassat sin verksamhet till den nya helstatliga filmpolitik som infördes den 1 januari 2017.

Statskontoret bedömer att Filminstitutets förutsättningar att bedriva sin verksamhet har förbättrats i flera avseenden. Men Filminstitutet har hittills inte nyttjat det ökade handlingsutrymmet fullt ut, bland annat eftersom omställningen har tagit organisationens resurser i anspråk. När Filminstitutet har kommit längre i sin omställning finns det möjlighet att i ökad utsträckning arbeta strategiskt och långsiktigt för att främja och utveckla svensk film.

Fyra branschråd har inrättats för att tillvarata filmbranschens inflytande. Statskontoret bedömer att arbetet i branschråden hittills inte har funnit sin form för fungerande samråd och inflytande och Filminstitutet bör därför förtydliga branschrådens roll. Statskontoret anser även att Filminstitutet bör arbeta vidare med att öka transparensen i stödgivningen till filmproduktion. Filminstitutet bör även utveckla och ta fram en bredare filmstatistik för uppföljning och stödgivning.