Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 juni 2015

Genomförandet av karriärstegsreformen ligger i linje med reformens syfte

Skolhuvudmännens deltagande i karriärstegsreformen är högt, visar Statskontorets analys av hur reformen implementerats och fungerar. Undantaget är de små, enskilda huvudmännen som av olika anledningar har deltagit i lägre utsträckning.

Lokala förutsättningar och preferenser påverkar hur huvudmännen valt att göra när de inrättat de statsbidragsfinansierade förstelärar- och lektorstjänsterna. Den viktigaste principen för huvudmännen vid fördelning av karriärtjänster har ofta varit att de skickligaste lärarna ska premieras. 

Överlag är skolhuvudmännen positiva till reformen och dess utformning. Det finns dock ett område där det framförs en bredare kritik och det gäller den särskilda satsningen på skolor i så kallade utanförskapsområden. 

Detta är Statskontorets första delrapport. En andra delrapport lämnas den 1 februari 2016.