Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 oktober 2020

Havsmiljöinstitutet uppfyller i stort syftet med verksamheten – men når inte sin fulla potential

Statskontoret har utvärderat verksamheten vid Havsmiljöinstitutet. Havsmiljöinstitutet, som är ett samarbete mellan flera lärosäten, bistår myndigheterna inom området med vetenskaplig kompetens och bedriver analys- och syntesverksamhet. De informerar även om forskning som rör havsmiljön.

Statskontorets övergripande bedömning är att institutet har bidragit till att stärka samverkan mellan lärosätena i havsmiljörelaterade frågor och verkat för att öka den tvär- och mångvetenskapliga kunskapen om havsmiljön. Men samtidigt konstaterar vi att institutets bidrag till att stödja arbetet inom området är relativt begränsat och att institutet inte nyttjar sin fulla potential som samverkansprojekt.

För att institutet ska få rätt förutsättningar att utveckla verksamheten föreslår vi att regeringen renodlar och förtydligar institutets uppdrag. Vi rekommenderar också lärosätena att utveckla institutets styrning och organisering.

Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.