Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
16 juni 2017

Hur utvecklas den offentliga sektorn?

I rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2017 redovisar Statskontoret en översiktlig bild av utvecklingen inom ett antal områden under de senaste åren. Rapporten har i år temat ”Staten som arbetsgivare” men tar även upp den offentliga sektorns finanser, antal myndigheter och årsarbetskrafter i staten samt allmänhetens uppfattningar om kvalitet i ett antal myndigheter och kommunala verksamheter.

Sammanställningen visar bland annat att:

Offentliga finanser

  • 2016 hade Sverige ett överskott i de offentliga finanserna som motsvarade 0,9 procent av BNP.

Myndigheter och årsarbetskrafter i staten

  • Antalet statliga myndigheter under regeringen fortsätter att minska. Minskningstakten är dock lägre än under början och mitten av 2000-talet. I januari 2017 fanns det 343 myndigheter under regeringen.
  • Antalet årsarbetskrafter i staten har ökat från omkring 218 300 år 2016 till 220 400 år 2017. Det är det högsta antalet årsarbetskrafter i staten under hela 2000-talet.

Allmänhetens uppfattning om kvaliteten i offentlig verksamhet

  • De svarande är mest positiva till det arbete som Skatteverket utför. Migrationsverket är den minst uppskattade av de myndigheter som ingår i undersökningen.
  • Polismyndigheten får betydligt lägre betyg än i tidigare mätningar. Uppfattningen om de flesta övriga myndigheter har blivit sämre jämfört med föregående år.

Staten som arbetsgivare

  • Könsfördelningen på ledande positioner i staten är mycket jämn. Detta gäller såväl bland myndighetschefer, som i ledningsgrupper och i statliga styrelser.
  • Sjukfrånvaron i staten är låg men den har ökat kontinuerligt under de senaste fem åren.
  • Totalt har 1 090 nyanlända arbetssökande och omkring 440 arbetssökande med funktionsnedsättning påbörjat praktik på en statlig myndighet sedan april 2016.