Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 november 2019

Hur utvecklas Migrationsverkets nya organisation?

Statskontoret har analyserat Migrationsverkets organisation som började gälla den 1 april 2018. I analysen har det ingått att följa upp hur Migrationsverket har tagit hand om de förslag som Statskontoret lämnade i en utvärdering 2017. Vi har också analyserat hur Migrationsverket arbetar för att stärka kärnverksamheten och använda resurserna effektivt.

Statskontoret bedömer att den nya organisationen är ändamålsenlig och att den strategiska styrningen har utvecklats sedan vår förra utvärdering. Migrationsverkets ledning diskuterar strategiska frågor i högre grad än tidigare och den nya verksamhetsstrategin är en bra grund i detta arbete. Men Migrationsverket behöver fortsätta att utveckla den strategiska styrningen. Vi föreslår därför att överdirektören och myndighetsstaben får tydligare roller i det strategiska arbetet.

Myndigheten behöver vidare stärka arbetet inom digitalisering och it-utveckling. I dag saknar myndigheten till exempel vägledande mål för digitaliseringen av verksamheten. Vi har också identifierat faktorer som i dag försvårar ett effektivt resursutnyttjande. Migrationsverket bör därför ta fram en plan för hur myndighetens resurser kan användas mer effektivt.