Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
31 mars 2015

IVO behöver fortsätta effektivisera sin tillsyn

Statskontorets utvärdering av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) visar att myndighetens förändringsarbete ligger i linje med motiven för att bilda myndigheten: en tydlig, samordnad och effektiv tillsyn. För att komma tillrätta med tidigare brister är det dock viktigt att IVO kortar handläggningstiderna och stärker det juridiska stödet.

IVO startade sin verksamhet den 1 juni 2013 och tog då över tillsyn och tillståndsprövning av hälso- och sjukvård och socialtjänst från Socialstyrelsen. IVO har på ett och ett halvt år utvecklat sitt sätt att arbeta inom flera områden. Myndigheten har effektiviserat sin verksamhet, bland annat genom att ta fram en tillsynspolicy och en nationell riskanalys samt föra ut kunskap till vård- och omsorgsgivare. Statskontorets utvärdering visar också att vården och omsorgen ofta rättar till brister efter IVO:s tillsyn.

Fortsatt behov av att effektivisera handläggningen

IVO har begränsat utrymme för att göra egna prioriteringar av sina tillsynsinsatser utifrån risker, framför allt på grund av mängden patientklagomål. En statlig utredning har nyligen lämnat förslag som förväntas innebära att färre klagomål kommer in till IVO. Oavsett om dessa förslag blir verklighet behöver IVO fortsätta att effektivisera sin handläggning av klagomål och anmälningar.

Handläggningstiderna är fortsatt långa, vilket kan påverka rättssäkerheten negativt och kan medföra att brister i vården och omsorgen inte åtgärdas tillräckligt snabbt, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Prioritera enhetlighet

Statskontoret menar också att IVO behöver prioritera arbetet med att nå enhetlighet i handläggning och beslut. Myndighetens inspektörer efterfrågar mer praxis och stöd för att kunna göra enhetliga bedömningar i likartade ärenden

Se även