Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
28 februari 2014

Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur och högskoleverksamhet

Regeringen har ett behov av att följa vilka enskilda kommuner och landsting som har valt att medfinansiera statlig verksamhet. Statskontoret konstaterar i en kartläggning att uppföljningen av medfinansieringen på infrastrukturområdet, högskoleområdet och kultursamverkansmodellen inte fullt ut svarar mot regeringens behov av data. För den regionala strukturfonden, gränsregionala samarbeten och Socialfonden finns redan i dag sådana data.

Statskontoret bedömer att det är möjligt att följa medfinansieringen på infrastrukturområdet genom att bland annat utveckla Trafikverkets system. På högskoleområdet kan en utveckling av kommunernas och landstingens Räkenskapssammandrag göra det möjligt att följa medfinansieringen. Inom kultursamverkansmodellen bedömer Statskontoret att det kommer att vara möjligt att redovisa uppgifter för enskilda kommuner inom ramen för dagens uppföljningssystem