Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 mars 2021

Kommunernas ansvar och organisering för att ta emot nyanlända

Statskontorets kartläggning av kommunernas verksamhet för att ta emot nyanlända visar att det oftast är socialnämnden eller kommunstyrelsen som har det övergripande organisatoriska ansvaret. Kommunernas verksamhet avser främst insatser som de är skyldiga att erbjuda, såsom svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och stödinsatser för nyanlända elever. Kartläggningen visar också att de flesta kommunerna erbjuder insatser efter de nyanländas individuella behov snarare än utifrån vilken kategori som de nyanlända tillhör.

Statskontoret bedömer att kunskaperna om insatsernas betydelse för de nyanländas integration skulle kunna öka genom att en enhetlig och heltäckande statistik togs fram för att underlätta uppföljningen av deltagandet i kommunala insatser för nyanlända.

Kommunerna är ålagda att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning från Migrationsverket och tar därtill emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, anhöriga till redan bosatta samt ensamkommande barn. Staten ersätter kommunerna för kostnader för mottagandet genom i första hand en schablonersättning per mottagen nyanländ.