Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
14 oktober 2015

Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption

Statskontoret har kartlagt statliga myndigheternas arbete med att förebygga korruption. Resultatet visar att misstankar om korruption har förekommit vid myndigheterna men att de flesta har vidtagit någon korruptionsförebyggande åtgärd. Samtidigt är det många som inte inkluderat korruptionsrisker i sin riskanalys.

Därför föreslår Statskontoret att regeringen vidtar åtgärder i syfte att utveckla stödet till myndigheterna i deras arbete med att hantera korruptionsrisker. Statskontoret lämnar också förslag till myndigheterna. Förslagen framhåller betydelsen av att inkludera korruptionsrisker i det löpande arbetet med riskanalyser, att säkerställa kunskaperna hos de anställda och att följa upp insatserna av det förebyggande arbetet.