Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
22 december 2017

Kostnader för små myndigheter

Statskontoret har undersökt hur små myndigheters kostnader förhåller sig till större myndigheter. I promemorian analyserar vi olika typer av kostnader per årsarbetskraft mellan myndigheter av olika storlekar. Med små myndigheter menar vi i detta fall myndigheter med upp till 30 årsarbetskrafter. Studien bygger på befintliga uppgifter som avser 2016.

Sammantaget visar resultaten att små myndigheter i genomsnitt har högre kostnader jämfört med större myndigheter. Det gäller i synnerhet för kostnadsslagen personal- och lokalkostnader samt för de administrativa kostnaderna.