Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
5 oktober 2015

Långt kvar innan myndigheternas information är tillgänglig för vidareutnyttjande

Myndigheter har stora mängder information som kan vara av värde för medborgare och innovatörer. Sedan 2010 då PSI-lagen infördes är statliga och kommunala myndigheter skyldiga att underlätta tillgången till data och information. Men arbetet med att tillgängliggöra information går långsamt, exempelvis känner var femte myndighet inte till lagens betydelse. Det visar en rapport från Statskontoret.

Långsam utveckling

Myndigheter har stora mängder information. Statskontorets undersökning bland 310 statliga och kommunala myndigheter visar att ungefär hälften bedömer att de har omfattande eller viss information som kan vara intressant för vidareutnyttjande. Men undersökningen visar att myndigheterna inte kommit särskilt långt i att tillgängliggöra denna information. Endast ett fåtal myndigheter har mer utvecklade planer på åtgärder som underlättar vidareutnyttjande av information. Var femte myndighet känner inte till lagens betydelse. 

Bättre möjligheter att vidareutnyttja offentlig information ger ökade förutsättningar för innovativa lösningar och för att företag ska kunna etablera sig och växa, säger generaldirektör Ingvar Mattson. Det kan också bidra till att medborgare får bättre insyn i vad myndigheterna gör. Vår undersökning visar att myndigheterna kan göra mer på detta område.


Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) började gälla den 1 juli 2010. Syftet med lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Lagen baseras på ett direktiv från EU (PSI-direktivet). 

Regeringen har gett i uppdrag till Statskontoret att följa upp och utvärdera myndigheternas arbete med att underlätta för medborgare och företag att vidareutnyttja deras information. Statskontoret ska lämna en slutrapport senast 2017-10-01.