Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
11 april 2014

Länsstyrelsens samordning av arbetet mot prostitution och människohandel

Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2008 haft i uppdrag att utveckla samordning och samverkan i arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå. Uppdraget pågår till och med 2014 och Statskontoret har utvärderat Länsstyrelsens arbete.

Länsstyrelsen har prioriterat att utveckla samverkan mellan företrädare för statliga myndigheter och socialtjänst som hanterar konkreta fall av prostitution och människohandel. På detta sätt har många av de problem som uppstått i arbetet kunnat lösas. Samtidigt menar Statskontoret att samverkan bör kompletteras med ett forum på hög chefs- och ledningsnivå i de samverkande organisationerna. Detta kan förbättra förankringen av nya metoder och öka engagemanget i organisationerna samt göra samverkan mer långsiktig. Statskontoret menar också att vissa aktörer, framför allt Sveriges Kommuner och Landsting och frivilligorganisationerna, i högre grad bör involveras i samverkan.

Länsstyrelsen har också haft två uppdrag om utveckling av stöd för personer utsatta för människohandel och prostitution. Enligt Statskontoret har Länsstyrelsen lyckats med uppdraget att utveckla stöd för utsatta utländska personer som återvänder till sina hemländer. När det gäller uppdraget att utveckla stödprogram för utsatta personer i Sverige bedömer dock Statskontoret att möjligheterna att nå målen är begränsade.