Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
9 mars 2017

Länsstyrelsernas hantering av situationen med människor på flykt 2015

Statskontoret har efter överenskommelse med Utredningen om migrationsmottagandet 2015 (Ju 2016:15) kartlagt och analyserat länsstyrelsernas arbete när det gäller mottagandet av de människor som flydde till Sverige under andra halvåret 2015.

Statskontorets övergripande slutsats är att länsstyrelserna överlag gjorde en rimlig tolkning av situationen. De började agera samtidigt som myndigheterna på nationell nivå trots att de vid denna tidpunkt inte hade något direkt uppdrag att arbeta med mottagande av migranter. Länsstyrelserna genomförde också de åtgärder som ingår i det geografiska områdesansvaret och de uppdrag de fick från regeringen och via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Samtidigt konstaterar Statskontoret att det finns skillnader i länsstyrelsernas sätt att tolka sin roll. I frågor där ansvaret inte var tydligt definierat agerade därför länsstyrelserna på olika sätt. Bland annat ledde den tolkning som Länsstyrelsen i Skåne län gjorde av sitt ansvar till att man var mindre aktiva än flera andra länsstyrelser när det gällde att samordna länets aktörer.