Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
31 oktober 2017

Ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur i staten

I den här studien undersöker Statskontoret statliga chefers möjligheter och begränsningar i arbetet med att främja en god förvaltningskultur, samt hur myndigheterna stöttar sina mellanchefer i detta arbete.

I studien lyfter vi fram viktiga utgångspunkter i myndighetsledningens arbete med att främja en god förvaltningskultur. Det handlar bland annat om att arbeta för att bygga ett förtroende mellan ledning och medarbetare, prioritera frågor om en god förvaltningskultur utifrån det egna uppdraget och integrera arbetet i befintliga processer. 

Vi lyfter också fram ett antal risker som myndighetsledningen kan behöva vara uppmärksam på. Vi frågar bland annat om en alltför samspelt ledningsgrupp kan leda till att obekväma frågor inte lyfts, om myndighetscheferna har så bra insyn i myndigheterna som de anger och om det i vissa fall kan bli en för stor fokusering på korruptionsfrågor?