Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
14 mars 2014

Mer verksamhetsanpassad styrning av miljömålssystemet

Statskontoret har utvärderat det arbete som utförs av de 25 myndigheter som har fått ansvar inom miljömålssystemet. Syftet med uppdraget är att få till stånd ett samhällsekonomiskt effektivt miljömålssystem där alla aktörer kan arbeta för att tillsammans nå högsta möjliga måluppfyllnad på mest kostnadseffektiva sätt.

Utvärderingen visar att styrningen av miljömålssystemet bör bli mer verksamhetsanpassad för att kunna ge ett tillfredsställande stöd för politikens genomförande. Uppdraget till myndigheterna att bedriva miljöarbete behöver preciseras. Regeringen bör också i högre grad efterfråga redovisningar från myndigheterna för att kontinuerligt kunna ompröva politikens inriktning och innehåll. Statskontoret pekar även på att huvuddelen av myndigheterna i miljömålssystemet hittills inte har analyserat vad deras respektive ansvar innebär. Med utgångspunkt i de iakttagelser och bedömningar som redovisas i rapporten, lämnar Statskontoret ett förslag på en modell för att styra miljömålsarbetet.

I juni 2013 redovisade Statskontoret delrapporten Myndigheternas arbete inom miljömålssystemet – delrapport (2013:12). Delrapporten innehåller en kartläggning av hur myndigheterna med ansvar i miljömålssystemet arbetar för att bidra till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Se även