Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 december 2017

Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Statskontoret har kartlagt och analyserat kostnaderna för utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet.

Utlandsmyndigheternas arbete består främst av att besluta om viseringar och genomföra intervjuer i anknytningsärenden. Verksamheten kostade uppskattningsvis knappt 265 miljoner kronor 2016. Drygt 124 miljoner kronor var handläggningskostnader och knappt 140 miljoner kronor var kostnader för overhead. 

Statskontorets övergripande slutsats är att verksamheten blir mer kostnadseffektiv om Migrationsverket får ett huvudansvar för verksamheten. Migrationsverket har bättre förutsättningar än Utrikesdepartementet att utveckla verksamheten. På kort sikt kan kvaliteten förbättras och på längre sikt kan kostnaderna minska genom att verksamheten koncentreras till färre utlandsmyndigheter och till viss del flyttas till Sverige. 

Vi föreslår bland annat att regeringen ger Migrationsverket ett tydligare mandat att styra verksamheten och ett ansvar för att finansiera personalkostnaderna för migrationsarbetet. Däremot bör Utrikesdepartementet fortsätta att finansiera utlandsmyndigheternas kostnader för lokaler och drift.