Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
28 mars 2018

Modeller för fördelning av nyttor och kostnader för digital infrastruktur

Statskontoret har haft i  uppdrag att föreslå alternativa modeller för fördelning av nyttor och kostnader för digital infrastruktur i den offentliga sektorn. I denna delrapport lämnar vi förslag på två modeller. Utgångspunkterna för dem syftar till att skapa en gemensam förståelse för hur man kan fördela nyttor och förvaltningskostnader för förvaltningsgemensamma digitala funktioner. Båda modeller baseras på en initial nytto- och kostnadsanalys. Kostnaderna fördelas utifrån om den digitala funktionen ska finansieras med avgift eller med anslag.

Uppdragsbeskrivningen, Ekonomistyrningsverkets vägledning Nyttorealisering 2.0., lärdomar från andra länder, samt tidigare utredningar om den digitala infrastrukturen för offentlig sektor ligger till grund för de utgångspunkter för fördelningen av nyttor och kostnader som presenteras i delrapporten. T. ex visar erfarenheter från Danmark, Norge, Finland och Nederländerna visar att de har valt att finansiera sin digitala infrastruktur på olika sätt: dels med anslag, dels med avgifter.