Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
28 februari 2014

MSB:s fördelning och uppföljning av medel ur anslag 2:4 Krisberedskap behöver utvecklas

Varje år fördelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) runt 400 miljoner kronor som bidrag till centrala myndigheter och länsstyrelser för olika utvecklingsprojekt. Statskontorets bedömer att MSB vid fördelningen av dessa medel i huvudsak följer de principer och den inriktning för anslagets användande som riksdagen och regeringen har beslutat om. Analysen visar dock att det finns viktiga delar i processen som behöver utvecklas.

Statskontoret bedömer också att det, utifrån MSB:s årliga uppföljning av genomförda åtgärder, inte går att uttala sig om huruvida projekten har fått avsedd och varaktig effekt.

Statskontoret anser att det är angeläget att MSB utvecklar sitt arbete när det gäller att motivera, dokumentera och kommunicera hur de bedömer ansökningar i förhållande till den s.k. ansvarsprincipen. MSB bör också utveckla sitt utvärderingsarbete, till exempel genom att samlat utvärdera utvecklingen inom vissa områden över tid.