Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
18 april 2018

Mycket fungerar bra, men folkbildningen har också utmaningar

Folkbildningen har en stor betydelse för många som deltar i verksamheterna på folkhögskolor och i studieförbund. Det visar Statskontorets samlade utvärdering. Det finns dock områden som folkbildningen bör utveckla för att bättre bidra till de fyra syften som staten har med statsbidraget till folkbildningen.

Folkbildningen får varje år bidrag från staten. Statsbidraget ska bidra till att

  • stärka och utveckla demokratin
  • göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Statskontoret har på uppdrag av regeringen genomfört en samlad utvärdering av folkbildningen utifrån de fyra syftena med statsbidraget. Vi har tidigare lämnat en delrapport i april 2016 och en lägesbeskrivning i april 2017. Vi har nu lämnat vår slutrapport.

Folkbildningen uppfyller syftena med statsbidraget

Statskontorets utvärdering visar att folkbildningens pedagogik stärker självförtroendet och förmågan att prestera. Det ger i sin tur mod att utbilda sig och engagera sig i samhället. Pedagogiken främjar även en ökad tolerans och öppenhet mot människor med annan bakgrund och andra erfarenheter. 

Folkbildningen bidrar också till att utjämna utbildningsklyftor genom att erbjuda utbildningsmöjligheter för dem som inte har lyckats i det ordinarie skolväsendet. Deltagare på folkhögskolornas allmänna kurs går vidare till eftergymnasiala studier och tar en eftergymnasial examen i nästan samma utsträckning som jämförbara deltagare på Komvux. Det visar en studie som Statskontoret har låtit göra.

Men folkbildningen behöver också utvecklas

Folkhögskolor och studieförbund uppvisar en mångfald bland sina deltagare, men saknar ibland tillräckligt effektiva strategier för att nå människor som inte tillhör deras traditionella målgrupper. Det gäller t.ex. folkhögskolornas estetiska kurser och studiecirklar inom kulturområdet som lockar få deltagare med utländsk bakgrund. 

Folkhögskolor och studieförbund ska värna de verksamheter som fungerar väl, men de behöver också utarbeta strategier för hur verksamheten ska utvecklas för att kunna nå fler, säger Statskontorets tillförordnade generaldirektör Tony Malmborg.


Fakta om folkbildningen 

Folkbildningen består av verksamhet i studieförbund och folkhögskolor. År 2017 fördelade Folkbildningsrådet 3,9 miljarder kronor i statsbidrag till 10 studieförbund och 154 folkhögskolor. Folkbildningsrådet är en ideell organisation som representerar studieförbunden och folkhögskolorna. Även Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna fördelade en del av anslaget till folkbildningen, 170 miljoner, till folkbildning inom idrotten.