Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 december 2015

Myndigheterna kan underlätta för delaktighet i EU-frågor

Sverige har varit medlem i EU i 20 år, men kunskapen om och intresset för EU är fortfarande relativt lågt. Regeringen vill genom demokratipolitiken stärka möjligheterna till inflytande, insyn och delaktighet mellan valen. En del i detta är att säkerställa att myndigheterna gör det möjligt för intresserade aktörer att vara delaktiga i deras EU-arbete.

Statskontoret har analyserat myndigheternas arbete med frågor om delaktighet i EU, med fokus på myndigheternas samråd med intresserade aktörer i det svenska samhället. Undersökningen visar att myndigheterna framför allt samråder genom informella kontakter med de mest berörda. Statskontoret konstaterar också att många myndigheter tar ett begränsat ansvar för att informera brett om det egna EU-arbetet och om möjligheter till samråd.

Undersökningen visar också att många myndigheter uppfattar att de vanligtvis deltar som experter i EU-arbetet. I de allra flesta fall är dock myndigheterna representanter för regeringen i arbetet inom EU. Detta tyder på att myndigheterna ibland har svårt att uppfatta vilken roll de har i EU-frågor, men även vilket ansvar de har för att samråda med intresserade aktörer.

För att stärka möjligheterna till delaktighet rekommenderar Statskontoret att

  • regeringen tydliggör sina förväntningar på myndigheternas samrådsansvar i EU-arbetet, till exempel genom myndighetsdialoger och regleringsbrev
  • myndigheterna kompletterar de informella kontakterna med fler formaliserade och öppna samrådsformer
  • myndigheterna tar ett större ansvar för att informera om EU-frågor.