Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
10 oktober 2017

Myndigheternas arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaro

Statskontoret har genomfört en fördjupad analys av myndigheternas arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaron bland sina anställda.

Statskontoret har funnit att myndigheterna i flera avseenden arbetar i linje med forskningen om friskfaktorer för att förebygga och minska sjukfrånvaron bland sina anställda. Linjecheferna tillämpar ett närvarande ledarskap och hanterar arbetsbelastning och stress bland sina medarbetare. Samtidigt saknar många myndigheter system för att upptäcka ohälsa och hantera hög arbetsbelastning och stress bland medarbetarna. Myndigheterna kan därför behöva förbättra dessa arbetssätt.

Statskontorets analys visar att många myndigheter varken analyserar sjukfrånvaron ur ett genusperspektiv eller vidtar åtgärder för att minska sjukfrånvaron bland anställda kvinnor i någon högre utsträckning. Myndigheterna kan därför behöva ta ett större helhetsgrepp kring sjukfrånvaron bland anställda kvinnor.