Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
25 november 2019

Myndigheternas introduktionsutbildningar – en kartläggning och analys

Statskontorets kartläggning visar att nästan alla som påbörjar en anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning. De flesta myndigheter anordnar utbildningen själva och den är som regel handledarledd. Vid ungefär hälften av myndigheterna innehåller utbildningen digitala inslag.

Introduktionsutbildningarna innehåller nästan alltid moment som berör den egna myndighetens specifika verksamhet. I de allra flesta fall ingår även moment om rollen som statsanställd och de grundläggande rättsprinciper som gäller i statsförvaltningen i stort. Vid knappt sju av tio myndigheter behandlas den statliga värdegrunden i sin helhet i introduktionsutbildningen.

En stor majoritet av myndigheterna anser att deras egen introduktionsutbildning ger de nyanställda tillräckliga kunskaper om rollen som statsanställd. Samtidigt anser de flesta att det bör tas fram en myndighetsgemensam utbildning om statstjänstemannarollen. Många myndigheter bedömer att det skulle stärka kvaliteten i utbildningens innehåll och effektivisera myndigheternas introduktion av de nyanställda.

Statskontoret har genomfört arbetet efter en överenskommelse med Tillitsdelegationen (Fi 2016:03). Kartläggningen omfattar 193 myndigheter som har besvarat vår enkät.