Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
14 mars 2019

Myndigheternas prognoser över flödet i brottmålsprocessen

Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat Polismyndighetens, Åklagarmyndighetens, Domstolsverkets och Kriminalvårdens arbete med att ta fram prognoser av verksamhetsvolymer i rättskedjan. Sedan 2008 utför myndigheterna detta arbete på uppdrag av regeringen och de har också stöd av Brottsförebyggande rådet.

Statskontorets övergripande slutsats är att det nuvarande prognosarbetet inte är ändamålsenligt. Vår analys visar att nyttan av arbetet är begränsad även om det har resulterat i en bättre och mer samlad bild över volymerna och flödet i rättskedjan.

Statskontoret bedömer samtidigt att regeringens behov av prognoser över volymerna i rättskedjan är minst lika stort i dag som när myndigheterna fick det första uppdraget. Regeringen behöver underlag för att veta om, när och var olika satsningar ger effekter i senare led i rättskedjan. Väl utformade prognoser kan även vara ett stöd för de enskilda myndigheterna. Statskontoret föreslår därför att regeringen förändrar och utvecklar uppdraget till myndigheterna så att nyttan med prognoserna ökar..