Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
30 november 2017

Myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen

Statskontoret har analyserat Arvsfondsdelegationen enligt modellen för myndighetsanalyser. Arvsfondsdelegationen är en nämndmyndighet som fördelar medel ur Allmänna arvsfonden till nyskapande projekt som riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Delegationen ska även ha en samlad strategi för utvärdering och uppföljning av den verksamhet som får medel samt informera allmänheten om arvsfondens ändamål och hur fondmedlen används.

Statskontoret bedömer att Arvsfondsdelegationen i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag, men att inriktningen på utvärderingsverksamheten och informationen behöver utvecklas för att bättre leva upp till såväl den egna verksamhetens som målgruppernas behov av kunskap. Statskontoret lämnar i rapporten två alternativa förslag till lösningar av problemen.