Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
18 juni 2015

Myndighetsanalys av ESV

Statskontorets myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket (ESV), som analyserar myndighetens förutsättningar, verksamhet, resultat och utmaningar, visar att de i stort fullgör sitt samlade uppdrag och att prestationerna mestadels håller hög kvalitet.

Samtidigt har betygen sjunkit något i myndighetens kundundersökningar. Det är därför viktigt att säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll framöver. ESV bör utveckla sin förmåga att genomföra de allmänt inriktade utredningsuppdrag som regeringen ger till myndigheten och sitt sätt att arbeta med effektivisering av statsförvaltningen, intern styrning och kontroll och resultatstyrning. 

ESV är en myndighet med många olika typer av uppgifter. Statskontoret bedömer att det inte är till nackdel för myndigheten men att vissa verksamheter möjligen skulle kunna fungera mer effektivt vid andra myndigheter. Statskontoret rekommenderar att regeringen ser över sammansättningen av verksamheter vid ESV och även tydliggör myndighetens roll i arbetet med att effektivisera statsförvaltningen. I syfte att uppnå besparingar rekommenderar Statskontoret också att regeringen ser över arbetssättet i ESV:s verksamhet med EU-revison.