Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
25 oktober 2017

Myndighetsanalys av Institutet för rymdfysik

Statskontoret har analyserat Institutet för rymdfysik (IRF) enligt modellen för myndighetsanalyser. Institutet ska bedriva och främja forskning och utvecklingsarbete av högsta vetenskapliga kvalitet samt mät- och registreringsverksamhet inom främst ämnesområdet rymdfysik.

Statskontorets analys visar att IRF på ett mycket förtjänstfullt sätt fullgör sitt uppdrag. Två av institutets forskningsprogram har på senare år varit synnerligen framgångsrika, inte minst i ett internationellt perspektiv. Vidare är institutet en högt värderad samarbetspartner och medarbetarna upplever att de har ett stimulerande arbete i en positiv och inkluderande miljö.

Bland de utmaningar som institutet står inför hör insatser för att stärka samarbetet mellan forskningsprogram och mellan verksamhetsorter, renodla föreståndarens roll, fatta beslut om framtiden för två av institutets forskningsprogram och utarbeta en strategi för kompetensförsörjning.

Statskontoret bedömer att dessa utmaningar behöver hanteras för att IRF ska kunna uppnå goda resultat även framöver.

Statskontoret lämnar i rapporten ett antal rekommendationer till regeringen och till IRF för att skapa större tydlighet kring vilken roll IRF ska ha i svensk och internationell rymdverksamhet och för att förbättra den interna styrningen på institutet.