Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
23 november 2018

Myndighetsanalys av Institutet för språk och folkminnen

Statskontoret bedömer i sin myndighetsanalys att Institutet för språk och folkminnen (Isof) bedriver en omfattande och kvalificerad verksamhet inom alla sina uppgifter, trots omständigheter som försvårar styrningen av myndigheten. Isof står samtidigt inför vissa utmaningar.

Vi rekommenderar att regeringen ser över Isofs instruktion i syfte att skapa en bättre balans mellan myndighetens olika uppgifter. Isof behöver i sin tur skapa en mer sammanhållen myndighet och utveckla den interna styrningen. I rapporten lämnar Statskontoret även rekommendationer till Isof för att myndigheten ska behålla sin relevans i takt med att omvärlden förändras.

Institutet för språk och folkminnen ska bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.