Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 mars 2017

Myndighetsanalys av Konstnärsnämnden

Statskontoret har analyserat verksamheten vid Konstnärsnämnden och bedömer att myndigheten i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag. Konstnärsnämnden har dock flera utmaningar att hantera framöver som en följd av att myndigheten under senare år har fått fler uppgifter och beslutsorgan, nya målgrupper samt mer pengar att fördela.

Myndigheten behöver bland annat säkerställa sin interna styrning och fullfölja sitt pågående utvecklingsarbete. Regeringen bör överväga att ge Konstnärsnämnden tydligare finansiella ramar och överlåta åt myndigheten att själv utse ledamöter i två beslutsorgan.


Konstnärsnämnden ska främja konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap och verka för konstnärlig utveckling, främst genom att fördela statliga stipendier och bidrag men även genom andra främjande insatser. Myndigheten ska också analysera och sprida kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.