Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
22 juni 2016

Myndighetsanalys av Myndigheten för delaktighet

Statskontoret har analyserat verksamheten vid Myndigheten för delaktighet. Myndigheten ska bland annat följa upp och analysera hur staten och kommunerna genomför rege­ringens funktions­hinderspolitik samt sprida information och kunskap till stöd för politikens genom­förande.

Myndigheten har under sina två första år inte bedrivit en effektiv verksam­het. Verksamheten har kännetecknats av en oklar inriktning, låg produk­tivitet, svaga resultat och brist på interna rutiner. För att kunna bli en effektiv sektors­över­gripande kunskapsmyndighet behöver både regeringen och Myndig­heten för delaktighet vidta lämpliga åtgärder.

Rege­ringen behöver förtydliga instruk­tionen och avgränsa uppgifterna så att verk­samheten inte överlappar andra myndig­heters.

Myndigheten för delaktighet behöver nå enighet internt om upp­draget, besluta om interna rutiner och ta fram en handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet.