Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
30 september 2016

Nationella uppdrag om mäns våld mot kvinnor

Socialstyrelsen, Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid), Länsstyrelsen i Östergötlands län och Länsstyrelsen i Stockholms län har nationella kompetens- och samordningsuppdrag som rör mäns våld mot kvinnor.

Statskontoret har utvärderat regeringens styrning av dessa uppdrag och bedömer att styrningen kan bli mer strategisk, långsiktig och tydlig. Till exempel bör respektive myndighet få ett nytt sammanhållet grunduppdrag som tar sin utgångspunkt i regeringens kommande nationella strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Statskontoret ser däremot inget behov av att regeringen förändrar organisationen eller ansvarsfördelningen mellan de fyra myndigheterna.