Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
18 mars 2014

Nordiskt samarbete för hållbar offentlig upphandling?

Statskontoret har tittat på förutsättningar för ett utvecklat samarbete mellan de nordiska länderna inom miljömässigt och socialt ansvarsfull offentlig upphandling. Regeringsuppdraget har bland annat inneburit en analys av för- och nackdelar med ett samarbete mellan de nordiska länderna samt att identifiera områden för ett utvecklat samarbete.

Statskontoret kan konstatera att Danmark, Finland, Norge och Sverige redan i dag arbetar med frågor som rör socialt och miljömässigt ansvarstagande i offentlig upphandling. Även om man har kommit lite olika långt så framgår det att det finns likheter vad gäller reglering, arbetssätt och ambitioner. Ett utvecklat nordiskt samarbete skulle kunna bidra till stärkt kompetens för upphandlande myndigheter och förbättrade förutsättningar att genom offentlig upphandling styra mot en mer hållbar utveckling. Statskontoret identifierar fyra områden som i så fall är särskilt intressanta:

  • Erfarenhetsutbyte kring beräkning och användning av livscykelkostnader
  • Kriterier avseende sociala hänsynstagande
  • Ett mer samordnat uppföljningsarbete
  • Skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och utveckling av ny kunskap i form av nordiska workshops

Statskontoret kommer med en slutrapport om hållbar offentlig upphandling den 28 mars 2014 som bland annat innehåller rekommendationer för hur ett utökat nordiskt samarbete skulle kunna genomföras.