Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 juni 2020

Ny utgåva av Statsförvaltningen i korthet

Statskontoret har i uppdrag att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling. I rapporten Statsförvaltningen i korthet redovisar vi en översiktlig bild av svenska myndigheter.

Den första januari 2020 fanns det 341 myndigheter under regeringen. Det är en myndighet mer än 2019. I ett längre perspektiv har dock antalet myndigheter minskat.

Flest myndigheter finns inom verksamhetsområdet Samhällsskydd och rättskipning. Förhållandevis många myndigheter finns också inom områdena Näringslivsfrågor, Allmän offentlig förvaltning och Utbildning.

Antalet årsarbetskrafter i myndigheterna under regeringen är i år 229 000, vilket är en ökning med ungefär 3 000 jämfört med föregående år.

Cirka fem procent av de sysselsatta på hela arbetsmarknaden arbetar inom den statliga sektorn. Denna andel har legat på ungefär samma nivå de senaste 20 åren.

Sett till absoluta tal fanns det 2018 flest statligt förvärvsarbetande i Stockholms, Västra Götalands, Skånes och Uppsala län. Högst andel statligt anställda i förhållande till befolkningen hade Uppsala, Gotlands och Norrbottens län.