Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 februari 2016

Nytt uppdrag om statlig styrning av offentlig sektor

Statskontoret har fått i uppdrag att kartlägga och analysera statens styrning av statlig och kommunal verksamhet. Regeringen har tidigare aviserat att den vill starta ett arbete att utveckla den statliga styrningen i en riktning som innebär att verksamhetsnära kunskap, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande. Detaljstyrningen ska minska till förmån för en mer strategisk styrning som kännetecknas av tillit och förtroende. Uppdraget till Statskontoret syftar just till att ge ett fördjupat underlag för regeringens fortsatta utvecklingsarbete om styrning.

I uppdraget ingår ett antal deluppdrag som dels är inriktade mot statliga myndigheter och verksamheter dels behandlar statlig styrning av kommuner och landsting. 

Bland deluppdragen kan nämnas ett om att analysera hur regeringens styrning utformas i dag och hur den förhåller sig till inriktningen om en styrning kännetecknad av tillit och förtroende. Ett annat deluppdrag handlar om att analysera och föreslå hur myndigheters uppgiftslämnande och administration kan minska eller förenklas. Inom det kommunala området finns bland annat ett deluppdrag att kartlägga den samlade statliga styrningen av kommuner och landsting.

Läs mer om de olika deluppdragen

Kontakt