Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
16 juni 2014

Ökad samsyn av kulturarvets digitalisering

Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet vid Riksarkivet. Statskontorets utvärdering av verksamheten vid Digisam visar att det har lett till ökad samordning och samsyn vad gäller digitaliseringsfrågor inom kulturarvssektorn och också bidrar till ett effektivare utnyttjande av statens resurser.

Statskontorets bild är att Digisam lyckas väl med att skapa nya kontaktytor mellan de 24 institutioner som berörs av dess verksamhet, vilket bidrar till kompetensuppbyggnad och ökad samsyn vad gäller digitaliseringsfrågor. Institutionernas dagliga digitaliseringsarbete är dock fortfarande relativt opåverkat av Digisams verksamhet. Detta beror till stor del på att institutionerna inväntar resultat från samverkansarbetet inom ramen för Digisam.

Statskontoret bedömer sammantaget att inrättandet av Digisam har medfört ett effektivare utnyttjande av statens resurser. Den fulla vidden av effektiviteten i resursutnyttjandet kan dock endast stå klart först efter att Digisam har fullföljt sitt uppdrag. I detta uppdrag ingår att föreslå en framtida infrastruktur för digitalisering av kulturarvet. Statskontoret föreslår att regeringen förlänger Digisams mandat under den tid regeringen tar ställning till Digisams förslag.